Polls
Announcements

NOTIS SEBUT HARGA (BEKALAN/PERKHIDMATAN)

Posted on 20 Sep 2022

JPS-01.jpg

JABATAN PERTANIAN SARAWAK

NOTIS SEBUT HARGA (BEKALAN/PERKHIDMATAN)

 

1. Sebut harga adalah dipelawa daripada Pembekal/Kontraktor yang berdaftar dengan Unit Pendaftar Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dalam Kategori dan Jenis Pendaftar yang berkaitan serta mempunyai tempoh pendaftar yang sah untuk membuat tawaran buat masa ini bagi bekalan/perkhidmatan berikut :-

No. Ruj. 
Sebut Harga

Tajuk Sebut Harga

Pendaftar
Kategori, Kepala
& Sub -Kepala

Yuran 
Dokumen
(RM)

Tarikh Tutup
Dan Masa
Penyerahan 
Dokumen
Sebut Harga

8/DOA/IF/Q/2022

The Supply Of Unarmed Security Guards For Security Services To Semariang Batu Inland Fisheries Centre, Department Of Agriculture Sarawak For The Year 2022-2023

Kategori - C
Kepala- VI,
Sub -kepala -6(b)

Rm10.00

26.09.2022
(Isnin)
12.00
Tengahari

2. Dokumen Sebut Harga hanya akan dijual kepada pemilik atau wakilnya yang diberi kuasa secara bertulis   oleh Pemilik / Rakan Kongsi / Pengarah Syarikat. Pemilik atau wakilnya hendaklah mengemukakan SIJIL ASAL UNIT PENDAFTRAN KONTRAKTOR DAN JURUPERUNDING (UPKJ), SIJIL ASAL PENGIKTIRAFAN STATUS BUMIPUTERA (jika berkenaan) dan SURAT PERWAKILAN KUASA (jika berkenaan) sebelum dokumen sebut harga dijual kepada Pembekal /Kontraktor yang layak.

3.Bayaran Yuran Dokumen Sebut Harga hendaklah dibuat dalm bentuk aplikasi Sarawak Pay atau Draf Bank atau Kiriman Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) yang dibayar atas nama Kerajaan Negeri Sarawak.

4. Contoh Dokumen Sebut Harga boleh disemak dan Dokumen Sebut Harga boleh diperolehi mulai 20/09/2022 hingga 26.09.2022 pada waktu pejabat di alamat Jabatan Pertanian Sarawak, Ibu Pejabat, Tingkat 12, Menara Pelita, Petra Jaya, Jalan Tun Abang Muhammad Salahuddin, Petra Jaya, Kuching, Kuching.

5. Dokumen Sebut Harga hendaklah dimasukkan sendiri oleh Pemilik / Wakil Syarikat / Firma ke  dalam Peti Tawaran dengan menggunakan sampul berlakri serta mempunyai catatan Nombor dan Tajuk Sebut Harga. Dokumen Sebut Harga hendaklah diserahkan selewat-lewatnya jam 12.00 tenghari.

 

PENGERUSI

c/o Jawatankuasa Sebut Harga Jabatan (Negeri)

d/a Ibu Pejabat Pertanian, Tingkat 12, Menara Pelita, 

Petra Jaya, Jalan Tun Abang Muhammad Salahuddin, 

Petra Jaya, Kuching, Kuching.

6. Dokumen Sebut Harga yang diterima selepas tarikh dan masa tutup tidak akan dipertimbangkan.

7. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran terendah atau mana-mana tawaran atau memberi  apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu tawaran tersebut.

8. Iklan Sebut Harga ini juga boleh diperolehi di dalam laman web Jabatan Pertanian Sarawak sila layari www.doa.sarawak.gov.my

 

"BERSATU BERUSAHA BERBAKTI"

"AN HONOUR TO SERVE"

 

 

DOMINIC ANAK CHUNGGAT

Pemangku Pengarah Pertanian

Jabatan Pertanian Sarawak